Bloggadresser

5 11 2013

Pedagoger på 3 av skolorna som deltar i årets ASL utbildning har startat egna bloggar. Blir riktigt intressant att följa lärandet som sker i klassrummen, vad som publiceras och kommenteras via bloggarna 🙂
Du hittar bloggarna på följande bloggadresser
http://stromnasarna.wordpress.com/
http://kullenskolan.wordpress.com/
http://alterdalensskolan.wordpress.com/
Adresserna hittar du även på länklistan till höger.
Läsfokus åk 1 Strömnäs skola

10 10 2013

Vi läser mycket i par, enskilt och i grupp. Jag läser även för eleverna en stund varje dag. Vi läser småböcker, Big books, våra egna alster mm.Vi har även tittat på ”Läs med sagor” på UR. Där kan eleverna följa med i texten samtidigt som sagan läses upp och alla kan se bilderna. Detta har varit väldigt uppskattat av eleverna.

Eleverna har även läsläxa varje vecka som innebär att de ska läsa en stund varje dag tillsammans med en vuxen. De arbetar även hemma med några vanliga ord som de lär sig som ordbilder. Läxan följes alltid upp på skolan kommande vecka. Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna läser mycket och ofta. De allra flesta uppskattar att läsa och är lässugna.
Tema klass 1A Strömnäs skola!

6 10 2013

Vi har hunnit med att arbeta kring ett tema som handlat om troll. Vi har skrivit sagor, gjort trollbeskrivningar, skrivit trolldikter, tillverkat troll, sjungit om troll osv. Detta har varit mycket uppskattat av barnen, föräldrarna samt oss pedagoger.

Vi inleder i veckan vårt andra tema som handlar om hösten. Vi kommer att smaka på rotfrukter och grönsaker, skriva faktatexter, skriva gåtor mm. Detta ser vi mycket fram emot.
Nuläge klass 1A Strömnäs skola!

6 10 2013

Vi har arbetat med ASL redan från skolstart med olika separata skrivuppgifter men också med ett större tema som handlat om troll. Vi har skrivit trollsagor, läst sagor, tillverkat troll, skrivit trollbeskrivningar, gjort trolldikter, sjungit och dansat trollsånger  mm. Eleverna har givetvis också redovisat sina verk för varandra samt publicerat en del arbeten på vår klassblogg så att även föräldrarna kunnat ta del av deras alster. Detta har av eleverna varit ett väldigt uppskattat temaområde av både barn och föräldrar. Förra veckan inledde vi vårt andra tema som handlar om hösten. Vi har försökt att inspirera eleverna och i veckan ska vi skriva en faktatext som handlar om rotfrukter och grönsaker. Vi kommer  även att tala  om hur  tankekartor fungerar  och vilken hjälp vi kan ha av dessa när vi ska skriva faktatexter. Eleverna är fortfarande positiva och entusiastiska när det kommer till att skriva på dator.
Citat och kommentarer till böckerna!

6 10 2013

Att skriva sig till läsning(Arne Trageton)

”Kommer skrivning på dator med båda händerna kunna utnyttja kapaciteten även i höger hjärnhalva? Det är en hypotes som inte har studerats i någon större utsträckning.

I textskapande för dator blir det lättare för barnet att börja kreativt och informellt med högra hjärnhalvan, men med en kontinuerlig samverkan med vänster halva kan barnet vidareutveckla begreppen i båda hjärnhalvorna.” (Att skriva sig till läsning-IKT i förskoleklass och skola, 2012, s.41)

Detta finner jag intressant. Rimligtvis borde båda hjärnhalvorna samverka på ett gynnsamt sätt om eleverna använder båda händerna när de skriver på dator. Kreativiteten borde även den öka och jag antar då att skriv och läsinlärningen även blir mer lustfylld.  Blir den mer lustfylld så tror jag att det man lär sig fastnar lättare, dvs. inlärningen påverkas positivt.

 

”Att det är två elever vid varje dator innebär många fördelar. Man klarar sig med hälften så många datorer, men det viktigaste är övning i muntlig färdighet och träning på att samtala och diskutera med andra barn uppmuntras.”(s.103)

En farhåga som jag hade i början av min bekantskap med ASL var att parskrivning i vissa fall kunde leda till att den ena parten blev mer passiv än den andre. Efter att ha läst denna bok har jag förstått att fördelarna med parskrivning överväger och att man har mycket att vinna på samarbetet. Jag har även förstått att det är viktigt att jag försöker sätta ihop skrivarpar som jag tror fungerar och att de får arbeta ihop en längre tid så att de blir trygga med varandra. Det är också bra om jag som ledare finner uppgifter som förhindrar att eleverna blir passiva.

 

”WTR möjliggör en fullständig individualisering och uppföljning av de framsteg som görs. Datorn bestämmer progressionen för varje enskilt barn och leder det tillbaka till de delar det inte har klarat att fullfölja. Det är stimulerande och frigör tid för läraren att ägna sig åt andra inspirerande språkaktiviteter.(s.148)

Det låter fantastiskt att man kan arbeta utifrån vart det enskilda barnet befinner sig i sin skriv och läsutveckling. Att man dessutom på ett inte alltför mödosamt sätt kan gå framåt och bakåt i texten för att utveckla, fylla på och förbättra denna. Ja, tänk så mycket tid man dessutom får över till andra meningsfulla språkstimulerande aktiviteter.

 

Med datorn som skrivverktyg-språk, motorik och bokstavsformer (Erica Lövgren)

”Att välja att skriva sig in i läsningen är effektivt och naturligt eftersom så många barn lär sig skriva innan de lär sig att läsa. Drivkraften är viljan att berätta och att behärska eller åtminstone förstå bokstävernas magi. Språkförmågan och berättandet separeras på detta vis från den motoriska utvecklingen och alla elever kan vara med och skapa texter som andra kan ta del av. De som fortfarande har en outvecklad motorik blir skrivare och läsare på samma villkor som de motoriskt brådmogna.”(Med datorn som skrivverktyg, 2009, s.38)

Detta tilltalar mig. Att alla kan vara med och berätta sin historia. Självkänslan stärks och lusten för läsning och skrivning borde ju också den öka.

 

”I mitt klassrum vet vi oftast vem vi skriver till och just skrivandet till en given mottagare är många gånger det som motiverar oss.” (s.67)

Jag tror att detta med att det ska finnas en mottagare är viktigt när man arbetar med ASL. Det jag skriver blir viktigt för att någon ska ta del av det. Då måste jag också göra mitt allra bästa. Att det finns en mottagare ger mening åt mitt skapande. Det är en stark drivkraft!

 

”Den finmotoriska utvecklingen och förmågan att forma bokstäver är inte begränsat till handen utan beroende av hur resten av kroppen fungerar.(s.79)

Erica Lövgren ger i sin bok tips på enkla och fina motoriska övningar baserade på forskning och beprövade metoder. Hon ger oss även en inblick och kunskap om hur en outvecklad motorik påverkar oss alla. Det känns bra att vi på Srömnäs skola har bestämt oss för att arbeta med sensomotorik.