Några tankar kring ”Med datorn som skrivverktyg” Av Erika Lövgren

29 10 2012

Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg. (s.40)

Förändring måste få ta tid. Vi började att eleverna skulle öva inloggning, detta var svårt och tidskrävande, eftersom vi har haft problem med uppkopplingen pga. en felaktig switch. För att alla skulle få chansen att skriva under samma dag, loggade vi in och sen fick alla skriva på den inloggningen. Vi hade lagt upp egna mappar som eleverna kom åt,  vilket gjorde att barnen ändå kunde spara sitt arbete.  Sen när detta flöt, fick eleverna öva på att logga in.

Jag vill reducera stress och jäkt och jag tycker att eleverna ska få arbeta med en uppgift tills de är klara. Jag vill att arbetsuppgiften ska vara meningsfull och finnas i ett meningsfullt sammanhang. s.41

Vi lever i ett samhälle där vi har ett högt tempo. Jag har en klass som är väldigt tävlingsinriktad. Vi försöker minimera denna stress på många olika sätt. Jag upplever att det är lätt att individanpassa arbetsuppgifterna med ASL, så att det blir meningsfullt för alla. Det är inte lätt för dem att tävla i vem som har skrivit mest/bäst. De barnen med bäst motorik, är inte de som har de flesta/klokaste tankarna. De är inte den som brukar ”vara snabbast” som blir klar ”först”.  Alla börjar inte samtidigt med samma uppgift, så därför är det inte lika lätt att mäta sig hur ”snabb man är”  eller vem som är ”bäst”. Vi pedagoger kan också variera vem som börjar skriva. Alla blir nöjda med sitt arbete, vilket gör att alla blir vinnare. Eller just som Erika säger i sin bok:

”Eftersom arbetet hela tiden utgår från elevernas kunskapsnivå är det lätta att känna en tillit till sin egen förmåga s.66

Susanne Lundholm
Med datorn som skrivverktyg.

29 10 2012

 

Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg. (s.40)

 

Vi kände att ”inloggningen” tog väldigt mycket tid av den egentliga datatiden, så ifjol la vi mycket krut på

det. Logga in – logga ut, logga in – logga ut, så att eleverna kunde det utan allt för mycket hjälp av oss pedagoger.

Dataskrivandet är ju en liten del i processen. Att bearbeta texten, leta bokstäver och illustrera är den viktigaste delen,

samt att få visa/läsa upp det man gjort för varandra.

 

Svenskämnet är ett av skolans viktigaste ämnen och att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling
är ett av skolans viktigaste uppdrag. När ”skriva sig till läsning” är det dominerande arbetssättet optimeras
möjligheterna till god måluppfyllelse. Skrivandet och textskapandet tar avstamp i elevens tidigare erfarenheter.
Eleverna skriver för att befästa kunskaper och utveckla språket och för att i socialt samspel och skrift utveckla
sina tankar. (s.64)

Eleverna får en röd tråd i sitt berättande, lär sig tillsammans med andra (samarbeta), bolla tankar och ideer.

I år vill vi lägga större vikt vid bilden, att en bild kan säga så mycket, särskilt för de elever som inte kan läsa.

Vi har inte börjat med dataskrivandet än utan jobbar med sagor på Ipads för att senare använda datorn till

sagoskrivandet.

 

När vi började att skriva oss till läsning upptäckte jag att tanken på att illustrera kunde hämma vissa
elever från att skriva vad de egentligen ville. (s.61)

En elev som blev totalt blockerad, han visste vad han skulle rita men inte hur. En annan elev valde att skriva

en saga om ett spöke, för det kan jag rita, fast egentlligen ville hon skriva om en fladdermus, men kunde inte

rita den.

Det är viktigt att vi kan visa och inspirera eleverna till enkla modeller, sen är det ju upp till dom att vidareutveckla det.

 

Stina och Eva-Marie Kullenskolans förskoleklass.


 
I Ur och Skur Forsen, Citat ur Erika Lövgrens bok – Med datorn som skrivverktyg

29 10 2012

Citat 1

”Jag kan inte rita, så då ritar jag inte” och det innebär ju att de heller inte övar upp sin förmåga. (s.61)

Vi har haft några i klassen som helst skulle vilja skippa illustrera till texterna. Efter att vi läst om teckningstipsen och gett dessa elever det stödet ser vi hur de växer och får större tilltro till sin förmåga. Glada, nöjda och stolta visar de sedan upp sin bild till sin text! Hade vi inte arbetat med ASL så tror jag att dessa barn fortfarande skulle varit osäkra och pessimistiska till bildskapande. Jag tror att det skulle vara roligt för alla i klassen att äga en egen teckningstipsbok för att utveckla sin förmåga att rita olika saker.

Citat 2

När rummet är möblerat, materialet framplockat och datorerna kopplade gäller det att hitta en arbetsgång i klassrummet så att skrivandet, illustrerandet och det övriga arbetet kan flyta på bra. (s.41)

Stationer eller välja fritt, att få arbetsgången att flyta och samtidigt ha ett lugn i klassrummet har inte alltid varit så lätt. I början har det ibland varit smått kaotiskt i klassrummet med två fröknar som har så många idéer som de helst vill genomföra på en gång. Vi har nu landat och insett att om arbetet ska flyta på bra måste vi begränsa till 1 max 2 uppgifter i veckan. Dessutom har vi gjort ett schema i Excell där vi kan bocka för vem som börjat, skrivit ut och är helt klar med uppgifterna. Då ser vi tydligt vem som har uppgifter att göra klart! Struktur är viktigt för alla i klassrummet för att vi ska må bra.

Citat 3

När ”skriva sig till läsning” är det dominerande arbetssättet optimeras möjligheterna till god måluppfyllelse. (s. 64)

Jag upplever att man kan individanpassa arbetet på ett sätt som inte gått när jag t.ex. använde bokstavsböcker. Nu får varje elev arbeta med de bokstäver/ord som just de behöver träna på. Diskussioner och frågor som uppkommer inom arbetsparen när de skriver är många gånger väldigt betydelsefulla och ger fart på barnens utveckling. Vi kommer fort in på områden som man vanligtvis inte skulle tagit upp redan just pga detta arbetssätt. Ordklasser är ett exempel.